ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Λ.Ε.Α.Φ.Η. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2012 08:57

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

του σωματείου με επωνυμία

“ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ”

(Λ.Ε.Α.Φ.Η.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Μέλη

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία

 

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Φαρμακοποιών Ημαθίας” (Λ.Ε.Α.Φ.Η.) ως προνομιακός συνεργάτης και αρωγός του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας και των μελών αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Ως έδρα του σωματείου ορίζεται η πόλη της Βέροιας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Μέλη

Μέλη του σωματείου είναι αποκλειστικά τα εν ενεργεία μέλη του Φαρμακευτικού συλλόγου Ημαθίας που επιθυμούν την εγγραφή τους σ’ αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός του Σωματείου

1. Σκοπός του σωματείου είναι η δημιουργία, προς εξυπηρέτηση των μελών του: α) Κλάδου Συγκέντρωσης και Διαχείρισης συνταγών Ασφ. Ταμείων και Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.,  Σωματείων, Ενώσεων (φυσικά ή νομικά  πρόσωπα) κλπ., β) Κλάδου Πρόνοιας, γ) Κλάδου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και  δ) Κλάδου Κοινωνικών Παροχών, όπως αυτά ειδικότερα αναλύονται στο άρθρο 15 του παρόντος.
2. Ο Κλάδος Συγκέντρωσης και Διαχείρισης συνταγών έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης και διακίνησης των συνταγών των Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών και γενικά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κ.λ.π.

3. Ο Κλάδος Πρόνοιας προβλέπει την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης:
α) στα μέλη του που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή ολικής ή  μόνιμης ανικανότητας και β) στην οικογένεια του θανόντος μέλους
4. Ο Κλάδος Της Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης προβλέπει:
α) Την καταβολή συμπληρωματικής αποζημίωσης στα μέλη του για την κάλυψη της δαπάνης ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης, εφόσον το καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό από άλλους ασφαλιστικούς φορείς δεν καλύπτει ολοκληρωτικά τη δαπάνη αυτή. Η κάλυψη αυτή αναφέρεται στη νοσοκομειακή, φαρμακευτική, οδοντιατρική και ιατρική περίθαλψη του μέλους της, της (του) ανασφάλιστης συζύγου και των ανηλίκων τέκνων.
β) Την καταβολή χρηματικού ποσού για δαπάνες τοκετού και κηδείας του μέλους.
5. Ο Κλάδος Των Κοινωνικών Παροχών προβλέπει:
α) Την παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μέλη που έχουν άμεση ανάγκη από αυτήν λόγω έκτακτων περιστατικών.
β) Τη συμμετοχή του σωματείου στη δαπάνη των μελών που καταβάλουν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για τα παιδιά τους.
γ) την οργάνωση εορτών για τα παιδιά των μελών του σωματείου.
δ) Την οργάνωση και κάλυψη της σχετικής δαπάνης για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων παιδιών των φαρμακοποιών που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. περιορισμένο αριθμό τους και αξιολογεί τη σειρά κάλυψής τους.                                                                                                                          ε) Την οργάνωση ομαδικών εκδρομών και διακοπών των μελών.
6. Η αναφορά των πιο πάνω σκοπών των κοινωνικών παροχών είναι περιοριστική και αξιολογεί τη σειρά κάλυψής τους. Κανένας επί μέρους σκοπός δεν ικανοποιείται αν δεν ικανοποιείται ο προηγούμενος, σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του σωματείου που αποτυπώνεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό – κεφάλαιο στην ετήσιο προϋπολογισμό του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Κτήση της ιδιότητας του μέλους

1. Μέλη του σωματείου είναι αυτοί που υπογράφουν το Καταστατικό. Επίσης καθίστανται μέλη του σωματείου:
α) αυτοδικαίως όλα τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής σ’ αυτό και αποδοχής του συνόλου των όρων του παρόντος και  
β) Οι Φαρμακοποιοί που καθίστανται εφεξής μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας. Για την εγγραφή τους απαιτείται υποβολή της σχετικής έγγραφης αίτησης  προς τη διοίκηση του σωματείου που μπορεί να συνυποβληθεί με τη σχετική αίτηση προς τον οικείο  Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας για να καταστούν μέλη του.
Για την εγγραφή του μέλους, εξαιρουμένης της περίπτωσης α΄, αποφασίζει η διοίκηση του σωματείου.
Ημέρα δε κτήσεως της ιδιότητας του μέλους θεωρείται η ημέρα καταχώρησης της αιτήσεως προς εγγραφή του ενδιαφερομένου στο πρωτόκολλο του σωματείου.

γ) Ένας εκπρόσωπος των κληρονόμων θανόντος φαρμακοποιού (κληρονομιαίο φαρμακείο).

δ) Τα μέλη των συστεγαζόμενων φαρμακείων, εταιρικών (ΟΕ - ΕΕ) και Εταιρειών Εκμετάλλευσης Φαρμακείων γίνονται, όλα, υποχρεωτικά μέλη ατομικά, δηλ. το σύνολο των μετεχόντων σ’ αυτά πληρώνοντας τις αντίστοιχες εισφορές και λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις, που ορίζονται από το παρόν ή επιβάλλονται στα πλαίσια του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η αποχώρηση των μελών

Κάθε μέλος του σωματείου δικαιούται να αποχωρήσει από αυτό με έγγραφη αίτηση προς τη διοίκησή του. Η αποχώρηση του μέλους πρέπει να γνωστοποιείται ένα ( 1 ) τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Αποβολή μελών 

Η αποβολή μέλους επέρχεται:
1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίος λόγος διαγραφής αποτελεί και η μη συμμόρφωση του μέλους στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 3 του καταστατικού. Αυτός που διαγράφεται έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Βέροιας, μέσα σε ένα μήνα αφότου του γνωστοποιηθεί η απόφαση για τη  διαγραφή του και να διεκδικήσει την επανεγγραφή του, εφόσον δεν υπήρχε σπουδαίος λόγος για τη διαγραφή του.
2. Σε κάθε περίπτωση που παύει να είναι μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας λόγω μεταθέσεώς του, είτε λόγω συνταξιοδοτήσεως για οιαδήποτε αιτία, είτε λόγω διαγραφής του για πειθαρχικά παραπτώματα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα αυτών που αποχωρούν ή διαγράφονται

Α) Όσοι έπαψαν να είναι μέλη του σωματείου είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης  τους (άρθρο 6)  είτε λόγω αποβολής τους (άρθρο 7) , δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία και τις παροχές του Σωματείου. Ακόμα, υποχρεούνται να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν μέλη του.
Β) Το αυτό ισχύει για κάθε μέλος που χάνει την ιδιότητά του αυτή είτε λόγω μεταθέσεώς του σε άλλο Φαρμακευτικό σύλλογο είτε λόγω επαγγελματικής μεταβολής (διορισμός σε δημόσια υπηρεσία κ.λ.π.) είτε λόγω συνταξιοδοτήσεως ή διαγραφής του για οιονδήποτε λόγο από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η αποδοχή του Καταστατικού

Η με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, προϋποθέτει ότι το μέλος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος καταστατικού και μεταξύ των οποίων, ιδιαίτερα, το δεύτερο κεφάλαιο “περί των πόρων” του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

1. Τα μέλη του Λογαριασμού έχουν ίσα δικαιώματα. Συνεπώς, με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παρ. 3, κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει στις παροχές που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προϋπόθεση και ιδίως χρόνου άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του φύλου του.
2. Παράλληλα όμως κάθε μέλος υποχρεούται να τηρεί όλους τους όρους του παρόντος και να συμμετέχει στην όλη προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση του ΄΄διανεμητικού λογαριασμού΄΄ και την επαύξηση των πόρων του και της περιουσίας του.
3. Επί πλέον τα μέλη υποχρεούνται:
α) να εξοφλούν εμπρόθεσμα και χωρίς περιττές οχλήσεις τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Λογαριασμό.

β) να παρέχουν κάθε πληροφορία προς τη διοίκηση του σωματείου απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των σκοπών του.
γ) Να γνωστοποιούν  εμπρόθεσμα και έγγραφα, κάθε μεταβολή της προσωπικής επαγγελματικής τους κατάστασης που έχει ως συνέπεια την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας ή την αναστολή της, ή την κατ’ άρθρο 5 παρ. 5 του παρόντος νέα κατάσταση που δημιουργεί υποχρέωση εγγραφής στο Σωματείο όλων των Φαρμακοποιών συνεταίρων του σε περίπτωση συστέγασης, εταιρείας κλπ. καθώς και ότι που συνεπάγεται οποιαδήποτε συνέπεια στις σχέσεις τους με το σωματείο και
δ) να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους ότι τα οικονομικά δεδομένα του σωματείου είναι περιορισμένα και βασίζονται κυρίως στην αλληλεγγύη των μελών και την κοινή δράση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η ιδιότητα του μέλους είναι αμεταβίβαστη

Α) Η ιδιότητα του μέλους δεν κληρονομείται, με την εξαίρεση των κληρονομιαίων φαρμακείων, ούτε μεταβιβάζεται
Β) Οι φαρμακοποιοί που τελούν σε αναστολή ολική της ιδιότητος τους για οποιοδήποτε λόγο, δεν συμμετέχουν στον διανεμητικό λογαριασμό του Συλλόγου τους, εξακολουθούν όμως να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η Περιουσία και Πόροι του Λογαριασμού
1. Οι πόροι του Λογαριασμού διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους
2. Τακτικοί πόροι είναι:
α) Το χρηματικό ποσό που καταβάλλει κάθε μέλος για την αρχική εγγραφή του στο σωματείο. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 50 ευρώ και εξοφλείται εφάπαξ.

β) Οι τυχόν εκούσιες εισφορές μελών ή τρίτων
γ) Ποσοστό από τις διακινούμενες μέσω του Σωματείου συνταγές, που θα καθορισθεί επακριβώς σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος.

δ) Η ετήσια συνδρομή που ορίζεται σε 50 ευρώ μηνιαία ήτοι 600 ευρώ ετησίως, η οποία θα επανακαθορίζεται, αν αυτό είναι αναγκαίο, με απόφαση της Γ.Σ. χωρίς να απαιτείται καταστατική συνέλευση.

ε) Κάθε πρόσοδος από την περιουσία του σωματείου (μισθώματα, τόκοι κ.λ.π.)
3. Ε κ τ α κ τ ο ι  πόροι είναι κάθε άλλη πρόσοδος που δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες παραγράφους και δεν προβλέπονται συγκεκριμένα στο παρόν. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες, κρατικές ή ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις καθώς και ενισχύσεις οικονομικές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Λογαριασμό.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου

1. Τα κεφάλαια του σωματείου κατατίθενται πάντοτε σε τοκοφόρο τραπεζικό  λογαριασμό στο όνομα του σωματείου και σε τραπεζικά υποκαταστήματα της έδρας του. Είναι επιτρεπτή και η κατάθεση σε κοινό προσωπικό λογαριασμό του Προέδρου και Ταμία του Σωματείου.
2. Η Γενική Συνέλευση του Λογαριασμού έχει την ευχέρεια να τοποθετεί τα κεφάλαιά του σε αξιόγραφα ή τίτλους με εξασφαλιστικές για το σωματείο ρήτρες και πάντοτε με απόφασή της, ως και να αναθέτει την διαχείριση της περιουσίας , ολική ή μερική σε τρίτους.
3. Το διοικητικό συμβούλιο φροντίζει για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του σωματείου. Η αγορά και η πώληση ακίνητης περιουσίας διενεργούνται μόνο ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωματείου.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου (καθώς και του επόμενου) επιβάλουν υποχρέωση για τήρηση με αυστηρότητα των κανόνων της τακτικής, νόμιμης και αποδοτικής εκμετάλλευσης της περιουσίας του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η διαχείριση της περιουσίας

1. Οι λογαριασμοί του σωματείου εγγράφονται σε βιβλίο Εσόδων και Εξόδων.
Η χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η πρώτη οικονομική χρήση θα λήξει την 31.12.2012. Κατά τη λήξη της οικονομικής χρήσης, συντάσσεται Ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσεως που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και εν συνεχεία από τη γενική Συνέλευση.
2. Κατά το κλείσιμο κάθε χρήσης δημιουργείται υποχρεωτικά αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το 5 % των εσόδων μετά την ενεργοποίηση των προβλεπομένων στο άρθρο 12 παρ.2γ.
3. Αναλήψεις χρημάτων γίνονται από κοινού από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του σωματείου.
4. Για κάθε πληρωμή αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου.
5. Για κάθε είσπραξη χρημάτων εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης, ενώ για κάθε πληρωμή δαπάνης εκδίδεται ένταλμα πληρωμής. Αμφότερα πρέπει να υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον ταμία του σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Παροχές του σωματείου προς τα μέλη
ΑΡΘΡΟ 15ο

Κλάδος συγκέντρωσης και προώθησης συνταγών

Ο Κλάδος Συγκέντρωσης και Διαχείρισης συνταγών έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης και διακίνησης των συνταγών των Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών και γενικά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ανεγνωρισμένων Σωματείων ή μη, Εταιρειών κλπ. (αρθρ. 21 Α.Ν. 1384/38), που εκτελούνται στα φαρμακεία, που ανήκουν στη δύναμη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας, την είσπραξη του αντιτίμου τους, για λογαριασμό των μελών του φαρμακοποιού ή εταιρειών φαρμακοποιών (ν.328-αρθρ. 7 ν.1963/91), ή εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείων του άρθρου 8 του ν. 1963/91 και την διανομή σ’ αυτούς των αναλογούντων ποσών.

Ο Λ.Ε.Α.Φ.Η. λειτουργεί προς εξυπηρέτηση των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας και διακινεί τις συνταγές των Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών κλπ. μετά των οποίων ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας έχει συνάψει Συλλογική Σύμβαση εκτελέσεως συνταγών (αρθρ. 21 Α.Ν. 1384/38, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 171/46), ή έχει αποδεχθεί τοιαύτη συναφθείσα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Παράλληλα έχει την δυνατότητα, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού να παρέχει τις προαναφερθείσες Υπηρεσίες, εφόσον υπάρχει, κατά νόμον, σχετική ευχέρεια και συμφωνία και στους φαρμακοποιούς – μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας, που έχουν συνάψει ατομικές συμβάσεις με το Δημόσιο, το ΙΚΑ, τον ΟΓΑ και τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς, Σωματεία, Εταιρείες κλπ.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Κλάδος Πρόνοιας

1. Κύρια και πρωταρχική υποχρέωση του Λογαριασμού είναι η καταβολή στους δικαιούχους που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο της εφάπαξ αποζημίωσης που, αν υφίσταται ενεργητικό, καθορίζεται από το Δ.Σ. του Σωματείου.
2. Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι :
α) Η (ο) σύζυγος του μέλους  που απεβίωσε και τα τέκνα του εφόσον κατά την ημέρα του θανάτου του δεν έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους. Η εφάπαξ αποζημίωση κατανέμεται μεταξύ όλων αυτών κατ’ ισομοιρία. Σε περίπτωση που τα παιδιά του ( της ) θανόντος  ( θανούσης ) έχουν υπερβεί το 30ό έτος το δικαίωμα της εφάπαξ αποζημίωσης περιέρχεται στον επιζώντα σύζυγο.
β) Ο φαρμακοποιός που αποχωρεί λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου  και συνταξιοδοτείται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα των φαρμακοποιών καθώς και
γ) Το μέλος που, έχοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις συνταξιοδοτείται  από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα τωνφαρμακοποιών. Αν για οποιοδήποτε λόγο το συνταξιοδοτούμενο μέλος δικαιούται μειωμένης (μηνιαία) σύνταξης από τον ίδιο κύριο ασφαλιστικό φορέα, τότε και το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης μειώνεται κατά το αυτό ποσοστό που μειώνεται και η μηνιαία σύνταξή του.
3. Μέλος που εγγράφεται στο Φαρμακευτικό Σύλλογο είτε λόγω μετάθεσης είτε ύστερα από συνταξιοδότησή του από άλλο κλάδο, εισπράττει, μετά τη συνταξιοδότησή του εφάπαξ αποζημίωση που ισούται με το γινόμενο των ετών ως μέλος του Σωματείου μέχρι τη συνταξιοδότησή του επί το 1/35 της ολικής αποζημίωσης της παρ, 1 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση θανάτου του μέλους.
4. Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στο δικαιούχο την όποια αποζημίωση δικαιούται να λάβει  μέσα σε προθεσμία 30 ημερών που αρχίζει από την κατάθεση στο σωματείο εκ μέρους του ( του δικαιούχου) βεβαιώσεως του ασφαλιστικού φορέα των φαρμακοποιών που να αποδεικνύει τη συνταξιοδότησή του.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Α) Κλάδος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

1. Η καταβολή οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το σωματείο για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έχει ως κύριο σκοπό τη συμπλήρωση των  
όσων καταβάλλει ή χρεώνεται να καταβάλει το μέλος για την κάλυψη της δαπάνης της ιατροφαρμακευτικής  του περίθαλψης. Εφόσον εξοφλείται η δαπάνη από άλλο ασφαλιστικό φορέα, το μέλος δεν δικαιούται να εισπράξει από το σωματείο οποιαδήποτε αποζημίωση.
2. Κάθε περιορισμός που προβλέπεται από άλλους ασφαλιστικούς φορείς  των φαρμακοποιών ως προς το ύψος της ετήσιας ή εφάπαξ δαπάνης για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του μέλους όπως αυτή αναλύεται στο άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος, ισχύει και για το Λογαριασμό. Περίπτωση υπέρβασης αποκλείεται.

Β) Δαπάνες τοκετού κ.λ.π.

1. Για κάθε τοκετό ασφαλισμένης-μέλους του σωματείου, ο Λογαριασμός πληρώνει αμέσως με την υποβολή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης τη δικαιούχο ποσό αποζημίωσης που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. κάθε χρόνο και εγκρίνεται από την 1η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Το ίδιο χρηματικό ποσό πληρώνεται και στο σύζυγο-μέλος για τον τοκετό της ανασφάλιστης συζύγου του.
2. Σε περίπτωση θανάτου μέλους, ο Λογαριασμός πληρώνει το ίδιο ποσό της προηγούμενης παραγράφου σε όποιον πλήρωσε αποδεδειγμένα τα έξοδα κηδείας του μέλους.
 

ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Α) Ενίσχυση σε ειδική έκτακτη ανάγκη

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιούται η διοίκηση του Λογαριασμού να αποφασίζει την καταβολή χρηματικής ενίσχυσης σε μέλη του σωματείου που για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους έχουν άμεση ανάγκη της ενίσχυσης  αυτής που δεν αποτελεί δανεισμό και καλύπτει κυρίως την περίπτωση ασθενείας του μέλους και την απομάκρυνσή του από την αιτία αυτή, από τις επαγγελματικές του ενασχολήσεις. Η χρηματική ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί για κάθε μέλος το ποσό των 2.000 ευρώ.

Β) Δαπάνες βρεφονηπιακών σταθμών

Ο Λογαριασμός δύναται να πληρώσει στα μέλη του ποσοστό από τις μηνιαίες δαπάνες που καταβάλουν αυτά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει μηνιαία το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από το διοικητικό συμβούλιο και καταβάλλεται μόνο με την κατάθεση στο σωματείο σχετικής αποδείξεως πληρωμής της σχετικής δαπάνης στο σταθμό.

Γ) Εκδηλώσεις – γιορτές για τα παιδιά

Το σωματείο σε συνεργασία με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Βέροιας οργανώνει οποτεδήποτε εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά των φαρμακοποιών της προσχολικής ηλικίας και εκείνων που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. Οι δαπάνες για την οργάνωση αυτή είναι κοινές.

Δ) παιδικές κατασκηνώσεις

1. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να οργανώσει με δαπάνες του σωματείου παιδικές κατασκηνώσεις κατά τους θερινούς μήνες κάθε έτους.
2. Τις λεπτομέρειες της κατασκήνωσης κάθε έτους προγραμματίζει το Δ.Σ. βοηθούμενο και από μέλη του σωματείου με την έναρξη του έτους. Οι ημέρες και ο τόπος παραμονής ρυθμίζονται με κάθε λεπτομέρεια αλλά πάντοτε σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα και τις οικονομικές προβλέψεις του σωματείου από το Δ.Σ. του Λογαριασμού. Δεν αποκλείεται η οικονομική συμμετοχή και του ενδιαφερομένου μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Όργανα του Σωματείου

ΑΡΘΡΟ 19ο

Όργανα του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, το διοικητικό συμβούλιο, η εξελεγκτική επιτροπή και η εφορευτική επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Η Γενική Συνέλευση

Δικαιοδοσία

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λογαριασμού και αποφασίζει για κάθε θέμα που η εξέτασή του δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Ασκεί επίσης τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου.
2. Ειδικότερα η γενική συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:
α) τροποποίηση του καταστατικού β) εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής γ ) έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως που έληξε και την απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη δ) έγκριση ή αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού ε) διάλυση του σωματείου στ) οποιοδήποτε θέμα το οποίο θα παραπέμψει για έγκριση σ’ αυτήν το Δ.Σ. ή η Εξελεγκτική Επιτροπή  και ζ) για κάθε θέμα που είναι αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση  καλεί το Δ.Σ. τακτικά μεν μία ( 1 ) φορά το χρόνο, κατά τον μήνα Φεβρουάριο, έκτακτα δε όταν κριθεί αναγκαία η σύγκλησή της από το Δ.Σ. ή υποβληθεί σχετική έγγραφη αίτηση του 1/10 των μελών του σωματείου ή από την εξελεγκτική επιτροπή.
2. Σε κάθε περίπτωση τακτικής ή έκτακτης γεν συνέλευσης, απαιτείται η δημοσίευση πριν από επτά ( 7 ) ημέρες σχετικής πρόσκλησης από το Δ.Σ. προ τα μέλη του καθώς έγγραφη σχετική ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας. Στις προσκλήσεις προσδιορίζεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση  βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 50% των μελών του σωματείου, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτεί ο νόμος διαφορετική απαρτία (τροποποίηση καταστατικού κ.λ.π.).
2. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας , η ΓΣ συνέρχεται την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Στην περίπτωση αυτή αναρτάται στο Γραφείο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας η πρόσκληση προς τα μέλη και θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία δεδομένη, όταν παρευρίσκεται το 1/6 από τα μέλη του σωματείου, άλλως επαναλαμβάνεται για τρίτη φόρα την αμέσως επόμενη εβδομάδα υπό τους αυτούς όρους ως ανωτέρω και υφίσταται απαρτία όταν παρεβρίσκεται το 1/10 των μελών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός και για προσωπικά θέματα καθώς εκεί που απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό, η ψηφοφορία είναι μυστική.
2. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης  προεδρεύει ο εκλεγόμενος από την Γ.Σ., κατά την έναρξη όμως της διαδικασίας προεδρεύει το αρχαιότερο μέλος του Σωματείου. Στις συνεδριάσεις για αρχαιρεσίες προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Για όλα τα θέματα και αποφάσεις της Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο των γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται από τον πρόεδρο και γενικό γραμματέα του Δ.Σ. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
4. Ολες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ( εκτός από τις αρχαιρεσίες ) λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Η Εφορευτική Επιτροπή

1. Η Εφορευτική επιτροπή που είναι τριμελής και ορίζεται από το Δ.Σ. τρεις (3) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, μεριμνά για την τήρηση της τάξης, έχει την ευθύνη για της διενέργειας των αρχαιρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται. Εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο αυτής.
2. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, στο  οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλόγος των μελών που ψήφισαν και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και παραδίδεται στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου  του σωματείου που το προσαρτά στο Πρακτικό της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Α) Η σύνθεση του

Ο Λογαριασμός διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο που εν μέρει εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα “ex officio” μετέχουν ο Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου που καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου η διάταξη αυτή καθίσταται ανίσχυρη και οι εν λόγω θέσεις πληρούνται ως οι λοιπές. Για την συμπλήρωση των λοιπών θέσεων του Δ.Σ. ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.

Β) Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Κάθε μέλος που λειτουργεί φαρμακείο για τουλάχιστον τρία χρόνια έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές προς ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η υποψηφιότητα που υποβάλλεται με έγγραφη αίτηση που κατατίθεται στα γραφεία του Λογαριασμού 5 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.

Γ) Διεξαγωγή εκλογών

1. Οι εκλογές διεξάγονται συγχρόνως με τις αρχαιρεσίες του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας στον ίδιο χώρο με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
2. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει σταυρό προτιμήσεως σε τρεις ( 3 ) το πολύ υποψηφίους.
3. Μέλη του διοικητικού  συμβουλίου  εκλέγονται κατά σειρά οι τέσσερις (4) που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
4. Τα μη εκλεγέντα μέλη θεωρούνται αναπληρωματικά με την αριθμητική σειρά των σταυρών προτίμησης.
5. Οι πρώτες εκλογές για το Δ.Σ. και τα λοιπά όργανα του Λογαριασμού θα διεξαχθούν εντός 6 μηνών από την έγκριση του παρόντος.

Δ) Συγκρότηση σε σώμα

1. Τα τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου  συνέρχονται μέσα σε προθεσμία οκτώ ( 8 ) ημερών από την εκλογή τους, σε πρώτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε, και εκλέγουν τον Ταμία. Αν για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. κενωθεί η θέση του προέδρου, καλείται ο αναπληρωτής του ή αντικαταστάτης του στο Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τα υπόλοιπα αξιώματα και τα μέλη του Δ.Σ. Το συμβούλιο υπό τη νέα σύνθεση παραμένει για το υπόλοιπο της θητείας διάστημα.
2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου  αρχίζει με την εκλογή του και λήγειτην αυτή ημέρα μετά την παρέλευση τριετίας.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου και μελών του

Α) Καθήκοντα και δικαιώματα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία 

1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. του σωματείου, προεδρεύει αυτού, εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων αλλά και ενώπιον πάσης αρχής και παντός τρίτου και υπογράφει από κοινού με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο.
2. Ο Αντιπρόεδρος   αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσία ή κωλύματός του.
3. Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ., συντάσσει τα έγγραφα του σωματείου και υπογράφει αυτά μαζί με τον πρόεδρο, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του σωματείου.
4. Ο ταμίας έχει την ευθύνη των οικονομικών του σωματείου, της φυλάξης κατάθεσης των χρημάτων σε Τραπεζικό λογαριασμό και της πληρωμής των πάσης φύσεως δαπανών. Ολα τα εντάλματα πληρωμής αλλά και αναλήψεις χρημάτων του σωματείου από τράπεζες, είτε σε επιταγές είτε με εντάλματα αναλήψεων συνυπογράφονται τόσο από τον ταμία όσο και από τον Πρόεδρο.

Β) Λειτουργία του Δ.Σ.

Το διοικητικό  συμβούλιο  βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και οι αποφάσεις του λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση του σωματείου, την διαχείριση της περιουσίας του, την είσπραξη των εισφορών και καταβολή των παροχών και γενικά την πραγμάτωση των σκοπών του Λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου. Επίσης καταρτίζει το πρόγραμμα δράσης του Λογαριασμού, εφαρμόζει αυτό, ασκεί κάθε εξουσία διοικητική και πειθαρχική που απορρέει από τις διατάξεις του παρόντος και εκπροσωπεί το Λογαριασμό με τον πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του  (αντιπρόεδρο) ενώπιον των Δικαστηρίων και ενώπιον κάθε Αρχής.

Γ) Λογοδοσία Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό  Συμβούλιο λογοδοτεί κάθε έτος για τα πεπραγμένα του και την οικονομική χρηματική διαχείριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους υποχρεούται να καταρτίσει τον Ισολογισμό με τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου που έληξε, τον προϋπολογισμό της  τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου καθώς και έκθεση για τα πεπραγμένα του. Τα στοιχεία αυτά καθώς και όλα τα στοιχεία διαχείρισης του Ταμείου, υποβάλλονται μέχρι την 10η Φεβρουαρίου στην εξελεγκτική  επιτροπή, η οποία, μετά από έλεγχο των στοιχείων αυτών, συντάσσει έκθεση προς τη γενική συνέλευση.
2. Κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. του σωματείου επιτρέπεται προσφυγή, από όσους έχουν έννομο συμφέρον, ενώπιον της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει αμετάκλητα.
3. Το διοικητικό συμβούλιο παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 

ΑΡΘΡΟ 27ο

Η εξελεγκτική επιτροπή

1. Η Γενική  Συνέλευση  μαζί με την εκλογή του Δ.Σ. προβαίνει και στην εκλογή εξελεγκτικής  επιτροπής που αποτελείται από τρία ( 3 ) μέλη του Λογαριασμού που δεν είναι μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και της Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Η εξελεγκτική επιτροπή έχει καθήκον του ετήσιου ελέγχου της διαχείρισης και γενικά των πεπραγμένων της διοίκησης και την υποβολή στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της σχετικής έκθεσης της.
3. Στη διάθεση της εξελεγκτικής επιτροπής  τίθεται κάθε στοιχείο που θεωρείται χρήσιμο, για τη διενέργεια του ελέγχου της.
4. Εκτός από τον πιο πάνω τακτικό ετήσιο έλεγχο, η εξελεγκτική επιτροπή, μετά από αίτηση του 1/10 τουλάχιστον των μελών του λογαριασμού, υποχρεούται να διενεργήσει κι έκτακτο έλεγχο αποκλειστικά και μόνο σε θέμα που αφορά την από το διοικητικό συμβούλιο  διαχείριση της περιουσίας του Λογαριασμού. Το πόρισμα αυτού του ελέγχου κοινοποιείται τόσο προς το Δ.Σ.  όσο και προς όλα τα μέλη της Γενικής  Συνέλευσης  και προς το Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Διάλυση του λογαριασμού και τύχη της περιουσίας του
1.
Ο Λογαριασμός διαλύεται και το καταστατικό του τροποποιείται μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης, με αυξημένη πλειοψηφία, όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 99 Α.Κ.)
2. Σε περίπτωση διάλυσης του Λογαριασμού, η περιουσία του εκκαθαρίζεται από τα μέλη της διοίκησής του. Σ’ αυτήν την περίπτωση η περιουσία του διανέμεται στα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Αυξομειώσεις των παροχών κλπ.

Τα χρηματικά ποσά και τα ποσοστά συμμετοχής των μελών που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό είτε ως παροχές είτε ως υποχρεώσεις, αυξομειώνονται  ή καταργούνται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Λογαριασμού.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Επέκταση σκοπών του Λογαριασμού

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Λογαριασμού που καλείται για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασισθεί η δημιουργία και άλλων κλάδων προς ενίσχυση των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Όλοι οι σκοποί του παρόντος καταστατικού όπως περιγράφονται στο αρθρ. δύο (2), πλην αυτού της διαχείρισης των συνταγών του συνόλου των μελών του, θα ενεργοποιηθούν ή απενεργοποιηθούν με απόφαση της Γ.Σ. που θα ληφθεί με αυξημένη απαρτία του 50% + 1  και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Σήμα - σφραγίδα

Ο Λογαριασμός έχει ως σήμα την σύνθεση “σταυρού και όφεως”, περιβάλλεται με τα αρχικά Λ.Ε.Α.Φ.Η. και όλα τα έγγραφά του σφραγίζονται με τη στρογγυλή σφραγίδα που έχει το σήμα και τον τίτλο του.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Το διοικητικό  συμβούλιο του λογαριασμού δικαιούται να εκδίδει ( και να τροποποιεί) κανονισμούς που θα ρυθμίζουν λεπτομέρειες λειτουργίας του Λογαριασμού και εφαρμογής του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Μεταβατικές Διατάξεις

Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από 34 άρθρα  διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ άρθρο και στο σύνολό του από την σημερινή συνέλευση της 4η Ιουλίου 2011.
Το καταστατικό αυτό όπως διαμορφώνεται και κωδικοποιείται, θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Βέροιας.

Βέροια 4η Ιουλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.            ΤΑ ΜΕΛΗ