Νομοθεσία
Αποκατάσταση & Οριστική τακτοποίηση, σε μια άδικη ταλαιπωρία των φαρμακοποιών, σχετικά με τις αχνές & δυσανάγνωστες σφραγίδες ιατρών μετά από παρέμβαση του ΠΦΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2022 06:10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Σας αποστέλλουμε εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ με την οποία αποκαθίσταται και τακτοποιείται οριστικά μια άδικη ταλαιπωρία των φαρμακοποιών σχετικά με τις αχνές και δυσανάγνωστες σφραγίδες ιατρών, ύστερα από παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ

 

Εγκύκλιος σε pdf 

 
Νομοθετική ρύθμιση για τη συμπλήρωση του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011 σε περίπτωση θανάτου του φαρμακοποιού στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 04 Φεβρουάριος 2021 13:14

Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 563

 

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

          

Θέμα: «Νομοθετική ρύθμιση για τη συμπλήρωση του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011 σε περίπτωση θανάτου του φαρμακοποιού στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση»

Ο Π.Φ.Σ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν καταστάσεις που οδηγούσαν σε κλείσιμο συστεγαζόμενων φαρμακείων σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου φαρμακοποιού, υπέβαλε νομοθετική πρόταση προς το Υπουργείο Υγείας περί συμπλήρωσης της διατάξεως του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011, ώστε να χορηγείται στον παραμένοντα φαρμακοποιό (ήτοι του αποκαλούμενου και «νέου») άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου, σε περίπτωση θανάτου του φαρμακοποιού, στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση (ήτοι του αποκαλούμενου και «παλαιού»), και η οποία πρόταση έγινε αποδεκτή.

Έτσι, με το άρθρο 29 του Ν. 4715/2020 (ΦΕΚ Α΄ 149/01.8.2020) προστέθηκε τέταρτο εδάφιο στην παρ. 2 και παρ. 4 στο άρθρο 30 του ν. 4272/2014 (A΄ 145), ως εξής:

Έτσι, με το άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο «Ρυθμίσεις θεμάτων φαρμακείων – Τροποποίηση του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011» του Ν. 4471/2021 (ΦΕΚ Α΄ 16/01.02.2021) προβλέπεται ότι:

«Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Εάν ο φαρμακοποιός, στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση, συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο, ή αποβιώσει, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου του και στον παραμένοντα φαρμακοποιό χορηγείται άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου.

  1. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από 1.1.2020».

Με την ανωτέρω νομοθετική πρόβλεψη ρυθμίζεται ένα κενό στην αρχική διάταξη του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011, το οποίο κενό είχε προκαλέσει διαφορετικές ερμηνείες και εφαρμογές του, και διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση θανάτου του «παλαιού» φαρμακοποιού, το φαρμακείο δεν θα κλείσει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσει να λειτουργεί κατόπιν χορηγήσεως άδειας συνεχίσεως λειτουργίας επ’ ονόματι του παραμένοντος (ήτοι του «νέου») φαρμακοποιού.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

 
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. 5144/15-12-2020 - Θέμα : «Υποχρεωτική η αργία της Κυριακής για τα φαρμακεία» PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 21 Δεκέμβριος 2020 07:39

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων αναφορικά με τη λειτουργία των φαρμακείων τις Κυριακές με αφορμή την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5486/12.12.2020) και επί σκοπώ πιστής τήρησης της κείμενης νομοθεσίας επαγόμεθα τα κάτωθι:

Δυνάμει του άρθρου 2 του Β.Δ. 748/1966«Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας» (ΦΕΚ Α΄ 179) ορίζεται ότι: «2. Κατά τας Κυριακάς και τας εν τω άρθρω 4 του παρόντος οριζομένας αργίας και υπό τας εν τω παρόντι διακρίσεις απαγορεύεται εις τους εν τω Κράτει οπαδούς παντός θρησκεύματος πάσα βιομηχανική, βιοτεχνική και πάσα επαγγελματική εν γένει δραστηριότης

Η δε παρ. 5 του άρθρου 7 του ανωτέρω Β.Δ. ορίζει ότι «5. Ως προς τα Φαρμακεία ισχύουν και κατά τας Κυριακάς και κατά τας ημέρας αργίας αι εκάστοτε διατάξεις περί διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως τούτων.».

Το άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138) ως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018), το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 τουΝ. 4558/2018 (ΦΕΚ Α΄ 140/01.8.2018) και το άρθρο 26 του Ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24.5.2019), ορίζει εκτός των άλλων εξής:

1ον. Τα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπον Περιφερειάρχη που εκδίδεται ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κατανέμονται, ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, οι ως άνω 40 ώρες εντός της εβδομάδας, οι οποίες δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τα κάτωθι ανώτατα χρονικά όρια, τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός της εβδομάδας και β) από τις 08:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. εντός της ημέρας.

Περισσότερα...
 
Συστεγάσεις Φαρμακείων PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 07:14

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 4811

Προς: 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

             2.  Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

 Κοινοποίηση: Διεύθυνση Φαρμάκου Υπουργείου Υγείας, Τμήμα Β΄

Θέμα: «Συστεγάσεις Φαρμακείων»

Δυστυχώς παρά τα αναφερόμενα στα υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 5705/2018 και 109/11.01.2017 έγγραφα του Π.Φ.Σ., ορισμένες Διευθύνσεις Υγείας Περιφερειακών Ενοτήτων συνεχίζουν εσφαλμένως και χωρίς να υφίσταται σχετική νομοθετική πρόβλεψη, να επιμένουν να απαιτούν οι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να συστεγαστούν σύμφωνα με κείμενες διατάξεις, να συστήνουν την κατά νόμο ομόρρυθμη εταιρεία εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων (ή να τροποποιούν αναλόγως την τυχόν ήδη υφιστάμενη εταιρεία) πριν την χορήγηση από την Υπηρεσία της άδειας λειτουργίας των συστεγαζόμενων φαρμακείων, προκειμένου εν συνεχεία να χορηγήσουν την εν λόγω άδεια.

Η απαίτηση αυτή είναι καθ’ όλα εσφαλμένη, καθώς ουδέν σχετικώς προβλέπεται δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας φαρμακείου καθώς και της άδειας λειτουργίας συστεγαζόμενων φαρμακείων ορίζονται σαφώς και περιοριστικώς.

Το άρθρο 218 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1963/1991, ορίζει ειδικώς και συγκεκριμένως το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας φαρμακείου και των συστεγαζόμενων φαρμακείων από τον αρμόδια Περιφέρεια. Στα δικαιολογητικά αυτά δεν περιλαμβάνεται το καταστατικό των σύστασης (ή τροποποιήσεως) της ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενων φαρμακείων.

Το δε πρόσφατο υπ’ αριθμόν 64/2018 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018) «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου» προσδιορίζει ακριβώς σε ποιο χρονικό σημείο υποχρεούται ο φαρμακοποιός να προσκομίσει το καταστατικό της εταιρείας (ή την τροποποίηση αυτής) στην Διεύθυνση Υγείας. Έτσι, το άρθρο 2 παρ. 5δ ορίζει ότι «Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού των εταιρειών, θεωρημένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) κατατίθεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας καθώς και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και για τις τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού και όλες τις μεταβολές της εταιρείας.».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ομόρρυθμη εταιρεία εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων σκοπό έχει ακριβώς την εκμετάλλευση των συστεγαζόμενων φαρμακείων, απαραίτητη προϋπόθεση της λειτουργίας των οποίων είναι η προηγούμενη χορήγηση της σχετικής άδειας.

Συνεπώς σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρώτα χορηγείται η άδεια λειτουργίας των συστεγαζόμενων φαρμακείων από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας και εν συνεχεία συστήνεται η κατά νόμο ομόρρυθμη εταιρεία εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων (ή τροποποιείται αναλόγως η τυχόν ήδη υφιστάμενη εταιρεία). Κατόπιν, εντός ενός μηνός από τη σύσταση ή την τροποποίηση ο φαρμακοποιός προσκομίζει το καταστατικό της εταιρείας (ή την τροποποίηση αυτής) στην Διεύθυνση Υγείας.

Καθίσταται ως εκ τούτου σαφές ότι θα πρέπει να τηρούνται πιστά όσα ορίζει η φαρμακευτική νομοθεσία εν προκειμένω, και ουχί να εφαρμόζονται κατά το δοκούν.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΕΠΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΔΥΦΚΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 16 Σεπτέμβριος 2020 06:22

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

             ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

               ΒΕΡΟΙΑ

 

Προς

τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας

 

Γνωμοδότηση

Φιλίππου Σ. Γιαννούλη, Δικηγόρου

_____________________

 

Θέμα: Ερώτημα Σας για διαδικασία πειθαρχικής δίωξης επί εγγράφου ΥΠΕΔΥΦΚΑ

 

     Α) – 1)Το άρθρο 7 του Νόμου 3601/1928, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, μεταξύ των άλλων ορίζει ότι :

΄΄Σκοπός του Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι η προσπάθεια προς προαγωγή ..... των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακοποιών ....., η προσπάθεια τηρήσεως της κρατύνσεως της επαγγελματικής τιμής και αξιοπρέπειας των φαρμακοποιών ....΄΄.

  1. 2)Το άρθρο 10 του αυτού νόμου ορίζει ότι : ΄΄ Έκαστος Φαρμακευτικός Σύλλογος

διέπεται υπό Εσωτερικού Κανονισμού, ορίζοντος εν λεπτομερεία τα της διεξαγωγής των εργασιών του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου΄΄.

  1. 3)Το άρθρο 63 του αυτού νόμου ορίζει ότι : ΄΄Στην έδρα του Φαρμακ. Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας της χώρας ...... συνιστάται πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, στην αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνονται όλα τα μέλη των λειτουργούντων σε αυτή Φαρμακευτικών Συλλόγων΄΄.

Το εν λόγω Πειθ. Συμβ., κατά την παρ. 1Α΄, προεδρεύεται από εν ενεργεία Δικαστή και τον αναπληρωτή του, από τους υπηρετούντες στο αρμόδιο Διοικ. Πρωτ. της έδρας του μεγαλύτερου Φαρμ. Συλλόγου. Το αυτό επαναλαμβάνεται ειδικότερα και στο άρθρο 64 παρ. α΄, στο οποίο τονίζεται ιδιαιτέρως το γεγονός ότι το Πειθ. Συμβ. προεδρεύεται αποκλειστικά από δικαστικό λειτουργό και ως εκ τούτου δεν συγκροτείται εν απουσία του.

  1. 4)Το άρθρο 67 παρ. 2 του αυτού νόμου ορίζει ότι : ΄΄Κάθε καταγγελία υποβάλλεται υποχρεωτικά στη γραμματεία του Πειθ. Συμβ. Ο Πρόεδρος του Πειθ. Συμβ. .... αποφαίνεται επί της παραπομπής ή μη του καταγγελλομένου στο Πειθ. Συμβ.΄΄.

     Β) – Το άρθρο 22 του Π.Δ. 340/1993 ορίζει ότι : ΄΄ Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να αποφεύγουν την προσέλκυση πελατείας με ενέργειες και μέσα αντίθετα στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου και φαρμακοποιού επιστήμονος και λειτουργού δημόσιας υγείας΄΄. Το δε άρθρο 24 παρ. β΄ ορίζει ότι : ΄΄Γενικώς απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς με φαρμακείο σε λειτουργία ...... κάθε σύμβαση, πράξη ή συμφωνία που αποσκοπεί σε κερδοσκοπία σε βάρος της υγείας των ασθενών και παντός άλλου προσώπου΄΄. Επίσης η παρ. θ΄ του αυτού άρθρου ορίζει ότι : ΄΄Γενικώς απαγορεύεται ....... κάθε συμφωνία με οιονδήποτε με μετερχόμενο οιοδήποτε υγειονομικό επάγγελμα προκειμένου να καρπωθούν ωφελήματα ο φαρμακοποιός και οι με αυτόν συμφωνούντες, σε βάρος της υγείας του ασθενούς και κάθε άλλου προσώπου΄΄.

       Γ) – Το άρθρο 8 του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού του Φαρμ. Συλλόγου Ημαθίας ορίζει ότι τα εισερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου τίθενται υπό του γραμματέως υπόψη του Προέδρου προς χαρακτηρισμό και εν συνεχεία πρωτοκόλληση παρ' αυτού, για τα περαιτέρω.

       Δ – Με βάση πάντα τα ανωτέρω και τις μη ρητά αναφερόμενες λοιπές διατάξεις Νόμων, Π.Δ., Ν.Δ. κλπ. που διέπουν τη δράση και λειτουργία των φαρμακοποιών αλλά και τη λειτουργία των Φαρμακευτικών Συλλόγων έχω τη γνώμη ότι:

Το αποσταλέν από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ έγγραφο προς το Σύλλογο Σας για πειθαρχικές παραβάσεις μέλους Σας, κατ' αρχήν πρωτοκολλάται και εν συνεχεία διαβιβάζεται αμελλητί στη γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου στον έλεγχο του οποίου υπόκεινται τα μέλη του Συλλόγου Σας. Δηλαδή, γίνεται απλή αναφορά – ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Σας της ύπαρξης του εν λόγω εγγράφου και κάποιων στοιχείων του περιεχομένου του χωρίς όμως να γνωστοποιείται στους παριστάμενους το όνομα του υπό διερεύνηση φαρμακοποιού και χωρίς, κατά την περιληπτική αναφορά των διερευνουμένων πράξεων, να προκύπτει εμμέσως (΄΄φωτογραφίζεται΄΄) ο εν λόγω συνάδελφος σας. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα ψηφοφορίας καθόοσον η υποχρέωση του Συλλόγου προκύπτει με σαφήνεια από τον Νόμο η δε μη συμμόρφωση των διοικούντων προς αυτόν επιφέρει συνέπειες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές. Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσε να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία είναι εαν η πρόεδρος κρίνει ότι το αποσταλέν έγγραφο δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες για τις τυχόν ευθύνες του φαρμακοποιού μέλους του Συλλόγου Σας και ότι στα πλαίσια της ευθύνης Σας για την προστασία η τιμής και της αξιοπρέπειας αυτού αλλά και της δημιουργίας των προϋποθέσεων για μια δίκαιη πειθαρχική δίκη θα έπρεπε ο φάκελος της ΥΠΕΔΥΦΚΑ να συμπληρωθεί και με άλλα έγγραφα όπως μεταξύ των άλλων, το πόρισμα ελέγχου με βάση το οποίο ο Γενικός Επιθεωρητής κατέληξε στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων, αντιγράφου τυχόν ενστάσεως του φαρμακοποιού προς την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων του ΕΟΠΥΥ ή κατατεθείσα προσφυγή του. Στην περίπτωση αυτή, με εισήγηση της προέδρου το Δοικ. Συμβ. μπορεί να αναβάλει τη αποστολή του εγγράφου στην γραμματεία του Πειθ. Συμβ. μέχρις ότου, μετά από άμεση επικοινωνία και αλληλογραφία με την ΥΠΕΔΥΦΚΑ αποσταλλούν τα εν λόγω έγγραφα και συμπληρωθεί ο φάκελος. Υπενθυμίζω ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος είναι Ν.Π.Δ.Δ. και όσον αφορά τη λειτουργία του υπόκειται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των ΝΠΔΔ αλλά και του προαναφερομένου νόμου περί Φαρμακευτικών Συλλόγων και Εσωτερικού Κανονισμού. Μέσα δε στις αρμοδιότητες και καθήκοντα του συμπεριλαμβάνεται εκτός από την προστασία της δημόσιας υγείας η πιστή τήρηση των νόμων κλπ. που διέπουν τη λειρτουργία του φαρμακευτικού λειτουργήματος και φαρμακείων αλλά και η προστασία της τιμής και υπόληψης των μελών του.

 

                                                                                              Βέροια 10-9-2020

                                                                                                 Ο Γνωμοδοτών

                                                                                              Νομικός Σύμβουλος

 

 

                                                                                   ΦΙΛΙΠΠΟΣ Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

                                                                           Δικηγόρος

                                                                        Παρ’ Αρείω Πάγω

                                                                    ΒΕΡΟΙΑ – Κεντρικής 13

                                                                             Τηλ. 23310 61581

                                                                            Κιν. 6977636401

                                                                      Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ -ΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 07:58

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

   Φίλιππος Σ. Γιαννούλης

                       &

               Συνεργάτες

       ΑΜ Δικ. Συλ. Βέροιας 87

       Κεντρικής 13, ΒΕΡΟΙΑ

Τηλ. 23310 61581, Κιν. 6977636401

     email: giannoulisf@hotmail.gr

             Fax 23310 24157

 

ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Σχετικά με το ερώτημά σας εάν φαρμακείο που δεν έχει ενταχθεί στο λεγόμενο ‘’διευρυμένο ωράριο’’ έχει το δικαίωμα να ακολουθεί το εν λόγω ωράριο, έχω τη γνώμη ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτή η λειτουργία φαρμακείου με ωράριο διευρυμένο αν δεν έχει ενταχθεί σ’ αυτό σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον Νόμο διαδικασία.

Κατόπιν τούτου η εποπτεύουσα, την λειτουργία των φαρμακείων, Αρχή υποχρεούται σε λήψη διοικητικών και πρόκληση ποινικών μέτρων.

Πιστεύω όμως ότι πριν τη λήψη οιουδήποτε μέτρου και ενεργοποίησης της Αρχής ο Σύλλογος θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τους παρανομούντες φαρμακοποιούς για τις συνέπειες της πράξης τους, καλώντας τους να απόσχουν από ενέργειες που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τον Νόμο.

 

                                                                  Βέροια, 29-5-2019

                                                                     Ο Νομικός Σύμβουλος

 

                                                                          ΦΙΛΙΠΠΟΣ Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

                                                                          Δικηγόρος

                                                                    ΒΕΡΟΙΑ – Κεντρικής 13

                                                                             Τηλ. 23310 61581

                                                                            Κιν. 6977636401

                                                                      Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 
ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 06 Μάρτιος 2018 19:58

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

   Φίλιππος Σ. Γιαννούλης

                       &

               Συνεργάτες

       ΑΜ Δικ. Συλ. Βέροιας 87

       Κεντρικής 13, ΒΕΡΟΙΑ

Τηλ. 23310 61581, Κιν. 6977636401

     email: giannoulisf@hotmail.gr

             Fax 23310 24157

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Γνωμοδότηση

 

Θέμα: Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων

Σχετικά με το ερώτημά σας γνωρίζω τα κάτωθι :

  1. 1)Το ωράριο των εφημερευόντων φαρμακείων καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας μετά από δεσμευτική γι’ αυτήν γνώμη – πρόταση του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Ο καθορισμός γίνεται άπαξ στην αρχή του έτους και ισχύει επί δώδεκα μήνες. Ο καθορισμός του ωραρίου γίνεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας λαμβανομένων υπ’ όψιν των τοπικών συνθηκών και συνηθειών που ισχύουν στις επιμέρους δημοτικές ενότητες.
  2. 2)Το καθημερινό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων ορίζεται από το άρθρο 257 Ν. 4512/2018 και πιο συγκεκριμένα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 40 ωρών εβδομαδιαίως με απόφαση του κατά τόπον Περιφερειάρχη με την σύμφωνη όμως γνώμη – πρόταση του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κατανέμεται δε, λαμβανομένων υπ’ όψιν των αναγκών του τοπικού πληθυσμού και των τοπικών συνηθειών, εντός της αυτής εβδομάδος από Δευτέρα έως Παρασκευή και εντός των ωρών 8.00 π.μ. και 21.00 μ.μ. εντός της ημέρας. Είναι αυτονόητο ότι τα ωράρια μεταξύ Δημοτικών Ενοτήτων κλπ. μπορούν να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και συνήθειες υπό τους ανωτέρω περιορισμούς. Δεν είναι υποχρεωτική η λειτουργία των φαρμακείων στις αργίες της 25ης/3, Μεγάλης Παρασκευής, Δευτέρας του Πάσχα, 15ης/8, 25ης και 26ης/12, 1ης/1, 6ης/1, Καθαράς Δευτέρας, 1ης/5 και 28ης/10, του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα του Πολιούχου της πόλης και την ημέρα της Απελευθέρωσης της πόλης. Η συμμετοχή των φαρμακείων είναι υποχρεωτική στις καθοριζόμενες διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις όπως αυτές ορίζονται στους σχετικούς εγκεκριμένους πίνακες. Είναι επιτρεπτή η εξαίρεση από τις εφημερίες με απόφαση του Περιφερειάρχη για σοβαρούς λόγους υγείας στο πρόσωπο του αδειούχου φαρμακοποιού ή για σοβαρούς οικονομικούς λόγους ύστερα από γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου ( άρθρ. 257 του τροποποιημένου άρθρ. 9 παρ. 4). Θεωρώ όμως ότι πέραν των ανωτέρω είναι επιτρεπτή η απαλλαγή και για λόγους ανωτέρας βίας μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Στις εφημερίες μετέχουν κανονικά και τα φαρμακεία του λεγόμενου ‘’διευρυμένου ωραρίου’’. Εφιστώ επίσης την προσοχή σας για το προσωπικό των φαρμακείων που εφημερεύουν και θα απασχοληθούν τουλάχιστον 5 ώρες σχετικά με την ανάπαυση της επόμενης ημέρας.
  3. 3)Τα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο λεγόμενο ‘’ διευρυμένο ωράριο’’ δηλαδή σε ωράριο καθ’ υπέρβαση του νόμιμου και υποχρεωτικού ωραρίου ( εξαιρείται η Κυριακή). Η δήλωση του ενδιαφερόμενου φαρμακοποιού αφορά υποχρεωτικά ένα δίμηνο και κατατίθεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου αφορά δε το σύνολο του εβδομαδιαίου προγραμματισμού. Η δήλωση κατατίθεται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον τοπικό Περιφερειάρχη. Η δήλωση γίνεται με οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο αλλά πάντοτε εγγράφως. Αν το φαρμακείο υπερβεί τα προσδιορισμένα χρονικά όρια του ‘’ διευρυμένου ωραρίου’’ τιμωρείται με πρόστιμο έως 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος καταρτίζει και δημοσιεύει στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας τους πίνακες των φαρμακείων που εφαρμόζουν ‘’ διευρυμένο ωράριο΄΄ και αναρτώνται σχετικοί πίνακες στις προσόψεις.
  4. 4)α) Τα φαρμακεία που παραβιάζουν τα ωράρια των εφημεριών, τιμωρούνται με φυλάκιση 6 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 3.000-20.000 ευρώ.

     β) Στα φαρμακεία που παραβιάζουν το υποχρεωτικό (νόμιμο) ωράριο     επιβάλλεται από τον Περιφερειάρχη χρηματικό πρόστιμο 3.000 έως 20.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής το φαρμακείο σφραγίζεται προσκαίρως για δύο (2) έως έξι (6) μήνες.

5) Το φαρμακείο δεν μπορεί να μείνει κλειστό χωρίς άδεια του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Χορηγείται όμως άδεια προσωρινής παύσης λειτουργίας του έως έξι (6) μήνες στις περιπτώσεις που το άρθρο 11 Ν. 5607/32 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 257 παρ. 2 του Νόμου 4512/2018. Ενδιαφέρον υπάρχει στη ρύθμιση της υποπαραγράφου α/γγ του άρθρου 11 όπου δίδεται το δικαίωμα στο φαρμακείο να κλείσει έως έναν (1) μήνα ετησίως χωρίς ειδική αιτιολογία μετά από γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Θεωρώ ότι εδώ μπορεί να ενταχθεί η θερινή ή εν γένει άδεια του φαρμακοποιού για λόγους αναψυχής, επιμόρφωσης κλπ.

Βέροια, 15-2-2018

Με εκτίμηση

Ο Νομικός Σύμβουλος

 

 

Φίλιππος Σ. Γιαννούλης

 
ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2018 07:57

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

 
Νομικό Σημείωμα για την υποβολή δηλώσεων διευρυμένου ωραρίου πριν την απόφαση του Περιφερειάρχη για τον καθορισμό του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 05 Φεβρουάριος 2018 13:27

 Αθήνα, 05 Φεβρουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

                              ΝΠΔΔ

        

Αριθμ. Πρωτ. 474

            

Προς: 1. Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ.

           2. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

            3. Περιφέρειες της Χώρας

 

Κοινοποίηση: Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός

 

Θέμα: «Νομικό Σημείωμα για την υποβολή δηλώσεων διευρυμένου ωραρίου πριν την απόφαση του Περιφερειάρχη για τον καθορισμό του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 του Ν. 4512/2018 «Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων» (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018) ορίζεται ότι:

 

«1. Τα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπον Περιφερειάρχη που εκδίδεται ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, κατανέμονται, ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, οι ως άνω 40 ώρες εντός της εβδομάδας, οι οποίες δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τα κάτωθι ανώτατα χρονικά όρια, τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός της εβδομάδας και β) από τις 08:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. εντός της ημέρας...».

 

2. Όλα τα φαρμακεία συμμετέχουν υποχρεωτικά στις καθοριζόμενες σύμφωνα με το παρόν διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις. Η διημέρευση διαρκεί από τις 08:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. και η διανυκτέρευση από τις 21:00 μ.μ. έως τις 08:00 π.μ. κάθε ημέρας. Με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, καθορίζεται ανά περιφερειακή ενότητα ή ανά δήμο, ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν κάθε έτος και η σειρά διημέρευσης και διανυκτέρευσης αυτών. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση συντάσσονται από τον κατά τόπον αρμόδιο φαρμακευτικό σύλλογο σχετικοί πίνακες διημέρευσης και διανυκτέρευσης, οι οποίοι ισχύουν για ένα έτος και είναι υποχρεωτικοί για τα μέλη τους…

 

3. Κάθε επιχείρηση νόμιμου φαρμακείου, διά του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να επιλέξει ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου του, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, πλην της Κυριακής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 22 του ν. 1483/1984 (Α’ 153) που παραμένουν σε ισχύ… Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποχρεωτικά δηλώνει ανά δίμηνο κάθε έτος και τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου αυτού, τις ώρες και ημέρες σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό, που επιλέγει σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο να λειτουργήσει πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, στους κατά τόπον αρμόδιους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειάρχη...»

 

Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται απολύτως σαφές ότι θα πρέπει κατ’ αρχάς να εκδοθεί η απόφαση του αρμόδιου κατά τόπον Περιφερειάρχη, ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, με την οποία θα καθορίζεται το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.

 

Με την ίδια ή επόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, θα πρέπει να καθοριστούν ανά περιφερειακή ενότητα ή ανά δήμο, ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν κάθε έτος και η σειρά διημέρευσης και διανυκτέρευσης αυτών.

 

Εν συνεχεία, και αφού έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης για το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, οι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να λειτουργήσει το φαρμακείο τους, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων του καθορισθέντος υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας, δύνανται να προβούν στην δήλωση του εν λόγω ωραρίου.

 

Έτσι, πρέπει να έχει ορισθεί προηγουμένως η ώρας λήξεως του υποχρεωτικού ωραρίου με απόφαση του Περιφερειάρχη, για να δύναται να δηλωθεί κατόπιν η ώρα έναρξης του διευρυμένου ωραρίου. Πριν τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου δεν δύναται να ξεκινήσει η εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου.

 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι δηλώσεις περί διευρυμένου ωραρίου, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί μετά την δημοσίευση του Ν. 4512/2018, στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στους κατά τόπον αρμόδιους Περιφερειάρχες, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση της αποφάσεως του Περιφερειάρχη για το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, δεν παράγουν έννομες συνέπειες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν, καθώς δεν έχουν υποβληθεί συννόμως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 του ως άνω Νόμου.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι δηλώσεις λειτουργίας σε διευρυμένο ωράριο θα πρέπει να υποβληθούν ΜΕΤΑ την απόφαση του Περιφερειάρχη για το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση  

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

 

Π.Φ.Σ.

                                   

 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2018 06:39

   Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                              ΝΠΔΔ

        

Αριθμ. Πρωτ. 296

           

Προς: 1. Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ.

           2. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Νομικό Σημείωμα για τη νέα νομοθετική ρύθμιση περί του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων»

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018), με το άρθρο 257 του οποίου ρυθμίζεται (;) το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.

Οι βασικές διαπίστωσες που προκύπτουν αβίαστα από τις διατάξεις του ως άνω άρθρου είναι ότι αφενός μεν θα προκληθούν πολύ περισσότερα προβλήματα κατά την εφαρμογή του, από όσα ευελπιστούσε ο Νομοθέτης ότι θα επιλύσει, λόγω και των πολλών ερμηνευτικών ζητημάτων (ως θα αναλυθεί λεπτομερώς κατωτέρω) που προκύπτουν, αφετέρου δε ότι ευνοούνται κατά κύριο λόγο εκείνα τα φαρμακεία που θα επιλέξουν το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, καθώς δεν προβλέπεται ορισμένη ώρα κλεισίματος των φαρμακείων που επιλέγουν το διευρυμένο ωράριο, με αποτέλεσμα να απαξιώνονται οι διανυκτερεύσεις, οι οποίες θα ξεκινούν μετά τις 21.00.

Συγκεκριμένα:

Ι.1. Με την παρ. 1 του τροποποιηθέντος άρθρου 9 του Ν.1963/1991 ορίζεται ότι:

α) Τα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπον Περιφερειάρχη που εκδίδεται ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου.

Συνεπώς προκύπτει ότι παρέχεται η δυνατότητα να οριστούν περισσότερες από σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως λειτουργίας κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Περιφερειάρχη και σύμφωνης γνώμης του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, όχι όμως λιγότερες.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν προβλέπεται χρονικό όριο ισχύος της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη, οπότε φαίνεται ότι είναι δυνατό η απόφαση αυτή να έχει και εξάμηνη διάρκεια φερ’ ειπείν.

β) Το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα κάτωθι ανώτατα χρονικά όρια, τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός της εβδομάδας και β) από τις 08:00 έως τις 21:00 εντός της ημέρας.

Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να ορισθεί το Σάββατο ως υποχρεωτική ημέρα λειτουργίας των φαρμακείων.

γ) Επί σκοπώ εξυπηρέτησης των φαρμακείων που θα επιλέξουν το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας ορίζεται ότι τα φαρμακεία δεν είναι υποχρεωτικό να λειτουργούν σε συγκεκριμένες αργίες…

δ) Εσφαλμένως δεν προβλέπεται μεταβατική περίοδος έναρξης εφαρμογής της εν λόγω ρυθμίσεως, δεδομένου ότι δεν έχουν ληφθεί, ως είναι επόμενο, μέχρι σήμερα οι σχετικές αποφάσεις από τους Περιφερειάρχες σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση.

Έτσι, προκύπτουν ασάφειες για το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων, των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, καθώς και για το ωράριο των φαρμακείων που λειτουργούν, είτε σε διευρυμένο ωράριο κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Περιφερειάρχη, είτε λειτουργούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας που ίσχυε μέχρι σήμερα χωρίς απόφαση του Περιφερειάρχη.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 2